Zhineng Qigong

(for English scroll down)

Qigong (tjiekong) is een eeuwenoude Chinese stijl van bewegen en mediteren. Qi is levenskracht, de kracht die mensen laat groeien en bloemen laat bloeien. Gong betekent bewegen. Bij Qigong school Ardite wordt Zhineng Qigong gegeven. Een wetenschappelijk onderbouwde stijl gericht op heling en bewustwording.

De meditatieve en eenvoudige bewegingen van Qigong openen de meridianen en laten de Qi vrij stromen. De verbeterde Qi-stroom in het lichaam versterkt het zelfhelend vermogen van zowel het lichaam als de geest. De verbinding met het universele Qi-veld werkt aardend en rustgevend.

Zelfbewustzijn

Qigong is een weg naar binnen. Een manier om je zelfbewustzijn te ontwikkelen. Om steeds helderder te worden en zowel fysieke- als emotionele pijn los te laten. Een pad van heling en persoonlijke groei. De weg van de individuatie zoals Carl Jung het zou beschrijven.

Dagelijks Qigong oefenen helpt het lichaam herstellen van ziekte, blokkades oplossen en blessures helen. De emoties nemen minder snel de overhand, en het gevoelsleven komt steeds meer in balans. Dagelijks oefenen geeft ontspanning, rust, en helderheid in denken en doen.

Openen van het hart

Een bijzonder mooi effect, en tegelijk de eerste stap in de spirituele training, is het openen van het hart. Het loslaten van de oude kwetsures, hartstenen, maakt het hart weer vrij. Een vrij hart verbindt in liefde en compassie met ‘het ware zelf’, moeder aarde en alle levende wezens.

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong onderscheidt zich van andere Qigong stijlen omdat het zowel een breed scala aan oefeningen omvat alswel een gedegen theoretisch kader. Daarnaast wordt er in Zhineng Qigong gewerkt met een groepshealingsveld wat de helende kracht van de oefeningen nog eens versterkt.

Grootmeester dokter Pang Ming, een Chinese arts bekwaam in westerse- en Chinese geneeswijzen en diverse stijlen Qigong en martial arts creëerde Zhineng Qigong. Hij baseerde de nieuwe stijl op medische kennis, Taoïstische en Boeddhistische oefeningen, moderne wetenschap, oude volks-Qigong en martial arts.

In de jaren 90 van de vorige eeuw leidde dr Pang Ming het Huxia Centre in China waar duizenden mensen Zhineng Qigong oefenden om te genezen van vaak levensbedreigende ziekten. Tegelijk werd er wetenschappelijk onderzoek verricht naar universele wetten en het menselijk bestaan, de Hunyuan Entirety Theory is hiervan het resultaat.

Zhineng Qigong bij Qigong school Ardite

– Zhineng Qigong level 1
Lift Qi Up Pour Qi Down, Peng Qi Guan Ding Fa
Three Centres Merge Standing Form, San Xin Bing Zhan Zhuang
Wall squats, Dun Qiang Gong

– Zhineng Qigong level 2
Body Mind Form, Xing Shen Zhuang
Lead Qi along the channels, Xun Jing Dao Yin Fa

– Zhineng Qigong level 3
Five Hunyuan Form, Wu Yuan Zhong
onderdelen : Crane’s walk, Merging heaven and earth

– Self Awareness Method van grootmeester Feng
– Core Improvement Method van meester Yuantong Liu
– Zhineng Taiji van meester Ooi Kean Hin
– Taiji bal van meester Luke Chan
– Training Hoogsensitiviteit & Zhineng Qigong

Extra oefeningen: Chen chi, La Chi, Chanting, Caterpillar, Body Qi field standing form, walking Taiji.

‘Maak het hoofd leeg van gedachten, laat het hart tot rust komen’ – Lao Tszu

Zhineng Qigong

Qigong is an ancient Chinese style of movement and meditation. Qi is life force, the force that makes people grow and flowers bloom. Gong means to move. At Qigong school Ardite Zhineng Qigong is given. A scientifically based style aimed at healing and awareness.

The meditative and straightforward movements of Qigong open the meridians and allow the Qi to flow freely. The improved Qi flow in the body strengthens the self-healing capacity of both the body and the mind. The connection with the universal Qi field has a grounding and calming effect.

Self-awareness

Qigong is a way inside. A way to develop your self-awareness. To become clearer and freer and to let go of both physical and emotional pain. A path of healing and personal growth. The path of individuation as Carl Jung would describe it.

Daily Qigong practice helps the body recover from illness, solve blockages and heal injuries. Emotions are less likely to take over, and the emotional life becomes more balanced. Daily practice gives relaxation, peace, and clarity of thought and action.

Opening the heart

A particularly beautiful effect, and at the same time the first step in your training, is the opening of your heart. Letting go of the old wounds, heart stones, makes your heart free again. A free heart connects in love and compassion with ‘the true self’, mother earth and all living beings.

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong distinguishes itself from other styles because it includes a wide range of exercises as well as a solid theoretical framework. In addition, Zhineng Qigong works with a group healing field, which reinforces the healing power of the exercises.

Grand Master doctor Pang Ming, a Chinese doctor skilled in western and Chinese medicine and various styles of qigong and martial arts created Zhineng Qigong. He based this new style on medical knowledge, Taoist and Buddhist exercises, modern science, ancient folk Qigong and martial arts.

In the 1990s, Dr. Pang Ming led the Huxia Centre in China where thousands of people practiced Zhineng Qigong to heal from often life-threatening diseases. At the same time, scientific research was conducted into universal laws and human existence, resulting in the Hunyuan Entirety Theory.

Zhineng Qigong at Qigong school Ardite

– Zhineng Qigong level 1 
Lift Qi Up Pour Qi Down, Peng Qi Guan Ding Fa 
Three Centres Merge Standing Form, San Xin Bing Zhan Zhuang Wall squats, Dun Qiang Gong

– Zhineng Qigong level 2 
Body Mind Form, Xing Shen Zhuang 
Lead Qi along the channels, Xun Jing Dao Yin Fa

ZhinengQigong level 3 
Five Hunyuan Form, Wu Yuan Zhong 
Parts : Crane’s walk, Merging heaven and earth

– Self Awareness Method of Grand Master Feng 
– Core Improvement Method by master Yuantong Liu 
– Zhineng Taiji of Master Ooi Kean Hin 
– Taiji ball from Master Luke Chan 
– Training : High sensitivity & Zhineng Qigong
– Training : Parkinson’s disease & Zhineng Qigong

Extra exercises: Chen chi, La Chi, Chanting, Caterpillar, Body qi field standing form.

‘Empty your head of all thoughts, let your heart be at peace’ – Lao Tszu

Back to Top