Videos : https://www.youtube.com/@karinagrijzen-denoudsten

Qigong

Lift Qi Up Pour Qi Down (Wisdom Qigong level 1)
Three-centers merge standing method 
Self Awareness Method
Body & Mind Method (Wisdom Qigong level 2)
Wall squats + Caterpillar 
La Chi 
Merging Heaven & Earth 
Crane’s walk 
Chen Chi 
Ming men roll, 6 directions
Swimming Dragon (ancient Taoist practice)

Tai Chi

Walking with Qi
Turning ball
Flowing Qi
Tai Chi ball – 2 hands
Tai Chi ball – turning ball (Zhineng Taiji)
Tai Chi ball – intensive 
Pushing hands
Tai Chi ball – partner
TrainingHigh sensitivity – 7 exercises

Healing

Qi field group healing 
Qi field self healing practice

Back to Top