Karina Grijzen – den Oudsten MSc.

Psycholoog, energetisch therapeut, Qigong-docent

(for English scroll down)

In 1972 ben ik geboren in Scheveningen. Op mijn 16e lees ik voor het eerst de theorieën van Jung, zijn visie op spiritualiteit, persoonlijke groei en het onderbewuste spreekt me bijzonder aan. Aan de universiteit Leiden behaalde ik mijn master in ontwikkeling- en onderwijspsychologie. 

Onderwijs

Tot in 2010 ben ik werkzaam in democratisch en particulier onderwijs, eerst als docent, later als onderwijsontwikkelaar en uiteindelijk directeur bij een online leervoorziening voor schooluitvallers.

Therapeut & Qigong docent

Sinds 2006 geef ik les in Qigong.
Sinds 2010 werk ik als Jungiaans counselor en energetisch therapeut in mijn praktijk. www.ardite.nl

Qigong

Sporten en bewegen is deel van mijn leven sinds mijn puberteit. Tijdens stretch-oefeningen begin ik energie te voelen stromen. Ik ga in het bos bij een boom staan en voel weer de Qi stromen. Ik heb geen idee wat het is, maar het voelt bijzonder en fijn. Zo lang ik me herinner kan ik Qi zien bij mensen, dieren en al wat leeft, nu kan ik het ook voelen stromen.

Rond mijn 30e vind ik Zhineng Qigong. Als gevolg van onverwerkt psychologisch trauma ben ik uitgeput en uit balans. Ik ga dagelijks de vorm oefenen. Mijn lichaam wordt weer soepel en gezond, en mijn organen gaan beter functioneren. Daarnaast kies ik ook voor Jungiaanse psycho-analyse om de trauma en oude pijn te verwerken. Emotionele ballast en overbodige gedachten raak ik kwijt, er komt rust in geest en lichaam.

Leraren

Mijn ontmoeting met grootmeester Feng is zowel een van mijn dierbaarste als ook meest bijzondere ervaringen. Grootmeester Feng heeft samengewerkt met grootmeester dr. Pang Ming, en is een van de oprichters van Zhineng Qigong. Zijn training en overdracht van kennis zijn een groot geschenk.

Meester Yuantong Liu leert mij de diepere lagen in de oefeningen en het werken met het groepshealingsveld. Ik ben hem zeer dankbaar voor de persoonlijke gesprekken, zijn wijsheid en overdracht. Meester Yuantong Liu is opgeleid door grootmeester Dr. Pang Ming.

Training & opleiding in Zhineng Qigong

Start Zhineng Qigong level 1, 2002. 
Taiji-bal, Luke Chan, 2005. 
Level 2, Luke Chan, 2006. 
Privé-les, Mark Sluijter, 2007-2009. 
Level 1 in China, meester Yuangtong Liu, 2011. 
Level 2 en 3, Zhigong Instituut, 2012. 
Self Awareness Method, grootmeester Feng, 2013. 
Level 1, 2, 3, Core Improvement Method, meester Yuantong Liu, 2013-2016.
Masterclass, meester Yuantong Liu, 2015-2016. 
Assistent van meester Yuantong Liu oa organiseren van het groepshealingssveld, 2017.
Ming Jue meditatie, Master Wei, 2019

Studies

Master in onderwijs- en ontwikkelingspsychologie – Universiteit Leiden
Jungiaanse psychoanalyse
Energetische therapie
Inwijding Inca-sjamanisme door Dona Marquesa
Tibettaans Boeddhisme
Meditatie
Wudang Taichi
Iaido

Missie 

Mijn missie is om de oefeningen en kennis van Qigong te verspreiden en voor ieder toegankelijk te maken. Daarnaast streef ik naar het op wetenschappelijke wijze onderzoeken van de persoonlijke groei, zoals bewustwording en individualisering, die het gevolg zijn van het beoefenen van Qigong.

Ancient healing techniques take us on an inner journey…….

Karina Grijzen – den Oudsten MSc.

Psychologist, energy healer, Qigong-teacher

In 1972 I was born in Scheveningen. At the age of 16 I read Jung’s theories for the first time, his vision on spirituality, personal growth and the subconscious appealed to me. At Leiden University I obtained my master’s degree in developmental and educational psychology.

Education

Until 2010 I worked in democratic and private education, first as a teacher, later as education developer and finally as director of an online learning facility for school dropouts.

Therapist & Qigong teacher

I have been teaching Qigong since 2006.
Since 2010 I work as a Jungian counselor and energetic therapist in my practice. www.ardite.nl

Qigong

Sports and exercise have been part of my life since my adolescence. During stretching exercises I start to feel energy flowing. I stand by a tree in the forest and feel the Qi flowing again. I have no idea what it is, but it feels special and nice. For as long as I remember I can see Qi in people, animals and all living things, now I can feel it flowing too.

Around my 30th I discovered Zhineng Qigong. As a result of unprocessed psychological trauma, I was exhausted and out of balance. I started practising daily. My body became more supple and healthy again, and my organs started to function better. In addition, I chose Jungian psycho-analysis to overcome the trauma and old pain. Emotional ballast and redundant thoughts I lost, there was peace in mind and body.

Teachers

My meeting with grandmaster Feng is both one of my most precious and at the same time special experiences. Grandmaster Feng has worked together with grandmaster dr Pang Ming, and is one of the founders of Zhineng Qigong. His training and transmission of knowledge are a great gift. Among other things I have learned the Self Awareness method from him as well as learning to work with healing Qi.

Master Yuantong Liu teaches me the deeper layers in the exercises and working with the group healing field. I am very grateful to him for the personal talks, his wisdom and transmissions. Master Yuantong Liu was trained by Grandmaster Dr. Pang Ming.

Education in Zhineng Qigong

Zhineng Qigong level 1, 2002.
Taiji ball, Luke Chan, 2005.
Level 2, Luke Chan, 2006.
Private lessons, Mark Sluijter, 2007-2009.
Level 1 in China, master Yuangtong Liu, 2011.
Level 2, 3, Zhigong Institute, 2012.
Self Awareness Method grandmaster Feng, 2013.
Level 1, 2, 3, Core Improvement Method, master Yuantong Liu, 2013-2016.
Masterclass, master Yuantong Liu, 2015-2016.
Assistant to master Yuantong Liu oa exercises, theory and organizing the group healing field, 2017.

Studies

Master’s degree in educational and developmental psychology – Leiden University
Jungian psychoanalysis
Energetic therapy
Initiation into Inca shamanism by Dona Marquesa
Tibetan Buddhism
Meditation
Wudang Taichi
Iaido

Mission 

Spreading the knowledge and exercises of qigong to everyone. Doing scientific research on the psychological changes, such as awareness and individuation, resulting from the practice of qigong.

Ancient healing techniques take us on an inner journey…….

Back to Top